Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT


•  Rekrutacja
•  Aktualności
•  Regulamin Projektu
•  Opis Projektu
•  Harmonogram Projektu
•  Szkolenia
•  Pytania i odpowiedzi
•  Dotacja
•  Wsparcie pomostowe
•  Ogłoszenia przetargowe
•  Biuro Projektu
•  Fundacja ATUT
•  Do pobrania

Dotacja

Dodano: 2016-05-10 / wyświetleń - 2849

Jednorazowa dotacja inwestycyjna - bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana uczestnikowi projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości 23 000,00 złotych na osobę.

W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie wydatków na zakup nowych bądź używanych rzeczy niezbędnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, m.in.: samochodu i innych środków trwałych np. maszyny, urządzenia, sprzęt.


 

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU GRUPOWYM ORAZ INDYWIDUALNYM ABY MÓC UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ.

Poniżej zamieszczono komplet dokumnetów jakie Uczestnik Projektu po ukończonej usłudze szkoleniowej składa w terminie wskazanym w ogłoszonym KONKURSIE O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

31.08.2016r.

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego -  POBIERZ

  Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego -  POBIERZ NIEAKTUALNY !!

2. Oświadczenia o odbyciu usługi szkoleniowej  - POBIERZ

3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa - POBIERZ 

 - analiza finansowa - załącznik pomocniczy do biznespalnu - POBIERZ

Do wersji wydrukowanej biznes planu nalęży dołączyć wersję elektroniczną biznes planu w formacie word oraz analizę finansową w formacie excel - dokumnety należy zgrać na nośnik elektroniczny np. płytę CD.

4. Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- POBIERZ

5. Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków- POBIERZ   

6. Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - POBIERZ

7. Oświadczenia o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - POBIERZ

8. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy POBIERZ

dotyczy osób które w ostatnich trzech latach podatkowych nie otrzymały pomocy de minimis

9. Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, - POBIERZ

dotyczy osób które w ostatnich trzech latach podatkowych otrzymały pomocy de minimis

10. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego udzielana jest pomoc de minims - POBIERZ

 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ - NIE DOTYCZY

12. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- POBIERZ

13. Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu) - np. wydruk ze strony internetowej producenta wraz z ujętą kwotą, oferta mailowa potwierdzjąca cenę planowanego zakupu, lub inne

14. Inne dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu, niezbędne do prawidłowej jego oceny (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) np.:

 a)    oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę – obowiązkowe dla osób, które w formularzu rekrutacyjnym zadeklarowały zatrudnienie pracownika - POBIERZ,

 b)    prawo jazdy w przypadku zakupu samochodu,

 c)    akt własności lokalu lub umowa przedwstępna najmu/dzierżawy/ użyczenia lokalu obowiązkowo w przypadku remontu,

 d)    kosztorys inwestorski – należy dołączyć w przypadku przeznaczenia części dotacji na remont lokalu

 e)    deklaracje współpracy,

 f)     dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

 g)    i inne

  _________________________________________________________________

ETAPY PODPISANIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ.

Poniżej zamieszczono kolejny etapy oraz dokumnety jakie należy przedłożyć w celu podpisania umowy.

ETAP I - PODPISANIA UMOWY część A

Zał. nr 1 Oświadczenie o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z niezbędnymi załącznikami przypisanymi do określonej formy zabezpieczenia => POBIERZ OŚWIADCZENIE zał. nr 1

Upoważnienie do sprawdzenia poręczycieli w systemie BIG InfoMonitor:
=> POBIERZ ZAŁ. NR 4 UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W SYSTEMIE BIG INFOMONITOR - Osoba fizyczna
- aktualne z dn. 05.10.2016

W zależności od wybranej formy zabezpieczenia należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. WEKSEL IN BLANCO - to obowiązkowa forma zabezpieczenia dla wszystkich, dlatego w zał. nr 1 został on już wskazana jako jedna z wybranych form (dokument ten wypełniany jest na miejscu w Fundacji podczas podpisania umowy o udzieleniu wsparcia finansowego)

2. PORECZENIE OSOBY FIZYCZNEJ - w przypadku wyboru tej formy należy dostarczyć:

1. w zał. nr 1  należy wpisać nazwiska osób które będą poręczycielami,
2. zał. nr 2. Oświadczenie poręczyciela. Załącznik ten wypełniany jest przez poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

=> POBIERZ ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA - nieaktualne z dn. 05.10.2016

=> POBIERZ ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA - aktualne z dn. 05.10.2016

3. przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy poręczyciela o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące na wymaganym druku, którym jest zł. nr 3 => POBIERZ ZAŁ. NR 3 ZAŚWIADCZENIE O ZAROBAKACH

4. przedłożyć upoważnienie do sprawdzenia poręczycieli w systemie BIG InfoMonitor:
=> POBIERZ ZAŁ. NR 4 UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W SYSTEMIE BIG INFOMONITOR - Osoba fizyczna  nieaktualne z dn. 05.10.2016

=> POBIERZ ZAŁ. NR 4 UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W SYSTEMIE BIG INFOMONITOR - Osoba fizyczna  - aktualne z dn. 05.10.2016

=> POBIERZ ZAŁ. NR 5 UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W SYSTEMIE BIG INFOMONITOR - Przedsiębiorca


Gdy poręczycielem jest emeryt lub rencista należy dostarczyć następujące dokumenty:
- kserokopia waloryzacji emerytury/ kserokopia legitymacji rencisty/decyzja o przyznaniu renty
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument),
- kwestionariusz poręczyciela i małżonka (ZAŁ. NR 2)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (ZAŁ. NR 4)

Gdy poręczycielem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę należy dostarczyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o dochodach z pracy na druku z zał. nr 3 (ZAŁ. NR 3)
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument),
-  kwestionariusz poręczyciela i małżonka ZAŁ. NR 2)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (ZAŁ. NR 4)

Gdy poręczycielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą należy dostarczyć następujące dokumenty:
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydruk z CEIDG
- zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami (oryginał) - ważne 30 dni,
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu (oryginał) - ważne 30 dni,
- pit roczny za ostatni rok,
- kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i współmałżonka (bądź np. akt rozdzielności majątkowej, akt zgonu czy inny dokument)
- upoważnienie konsumenta poręczyciel i małżonek (ZAŁ. NR 4)
- upoważnienie przedsiębiorcy (ZAŁ. NR 5)
-  kwestionariusz poręczyciela i małżonka (ZAŁ. NR 2)
- podsumowanie przychodów za bieżący okres,

PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY.

AKT NOTARIALNY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI -należy wskazać tę formę w zał. nr 1 i dołączyć dodatkowe oświadczenie zgodnie z oświadczeniem nr 6 => POBIERZ ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Akt notarialny należy dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na otrzymanie dotacji inwestycyjnej. Jeśli osoba wybierze tą formę zabezpieczenia to drugą formą zabezpieczenia nie może być weksel in blanco.

USTANOWIENIE HIPOTEKI -należy wskazać tę formę w zał. nr 1 oraz wpisać nr księgi wieczystej, oprócz tego należy przedstawić dokumenty potwierdzające własność oraz informację, iż hipoteka nie jest obciążona innymi zabezpieczeniami

ZASTAW NA PRAWACH I RZECZACH - należy wskazać tę formę w zał. nr 1 należy przedstawić wycenę akredytowanego rzeczoznawcy podlegających zastawowi (nie mogą być to rzeczy zakupione z dotacji inwestycyjnej).

BLOKADA RACHUNKU BANKOWEGO - należy wskazać tę formę w zał. nr 1 oraz podać kwotę na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego i nazwę banku.

PORĘCZENIE FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO - należy wskazać tę formę w zał. nr 1, należy przedstawić decyzję o pozytywnym przyznaniu poręczenia i jego wysokości.

Dokumenty wysyłane e-mailem muszą być najpierw wypełnione i podpisane a następnie zeskanowane i wysłane na adres mailowy!!! Oryginały dokumentów wymagane będą na podpisanie umowy!!!

ETAP I - PODPISANIA UMOWY część B

również mailowo ale W WERSJI ELEKTRONICZNEJ należy przesłać,

1. aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie informującym o wynikach oceny oraz kwotą wkładu własnego (wersja elektroniczna - plik w excelu, lub word.). Harmonogram musi być podpisany z aktualną datą. => POBIERZ ZAŁ. NR 7 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WERSJA EXCEL

lub => POBIERZ ZAŁ. NR 7 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WERSJA WORD

2. aktualną sekcję D-1.2 biznes planu zgodną z zaakceptowaną kwotą wydatków kwalifikowalnych wymienionych w piśmie oraz specyfikacją techniczną sprzętów – podpisana na ostatniej stronie z aktualną datą. => POBIERZ ZAŁ. NR 8 SEKCJA D.1.2. Z BISNESPLANU

ETAP II - PODPISANIA UMOWY

Wymienione niżej dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach:

1. Pismo przewodnie ze wskazaniem numeru ewidencyjnego i wykazem składanych załączników=> POBIERZ WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO

2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej (CIEDG) - Wydruk można pobrać i wydrukować ze strony internetowej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx wystarczy wyszukać swoją firmę np. po nr NIP.

3. wydruk z rejestru REGON - Wydruk można pobrać i wydrukować ze strony internetowej: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx wystarczy wyszukać swoją firmę np. po nr REGON. Następnie należy kliknąć w nr REGON aby wyświetlił się opis działalności  i wydrukować.

4. dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

5. deklaracje ZUS (zgłoszenie) -  Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

6. Oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych => POBIERZ OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU INNEJ POMOCY

7. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym => POBIERZ OŚWIADCZENIE O POSIADANIU RACHUNKU BANKOWEGO -Należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy z bankiem.

8. zobowiązanie do przeznaczenia odzyskanego VAT na działalność firmy => POBIERZ ZOBOWIAZANIE DO PRZEZNACZENIA VAT

9.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis => POBIERZ FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIE O POMOC DE MINIMIS

Aby odnaleźć swój identyfikator gminy pobierz załącznik i odszukaj gminę, w której będzie zarejestrowana twoja działalność gospodarcza => IDENTYFIKATORY GMIN

ETAP III - PODPISANIA UMOWY - Przygotowanie i podpisanie umowy.

na podpisanie umowy w wyzanczonym terminie musi się zgłosić:
1. Uczestnik Projektu który otrzymał dotację
2. Małżonek Uczestnika Projektu

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obencość małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

- jeżeli Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielności majątkowej - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej

3. Poręczyciel - w przypadku gdy wybrano zabezpieczenie dotacji w formie poręczenia osób fizycznych
4. Małżonek poręczyciela

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - obencość małżonka obowiązkowa w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

- jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i posiada rozdzielności majątkowej - należy przedstawić na podpisaniu umowy akt rozdzielności majątkowej

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

Na podpisanie umowy należy zabrać:
1. pieczątkę firmową,
2. dowody osobiste wszystkich osób.


 

ROZLICZENIE DOTACJI.

Uczestnicy Projektu, którzy podpiszą umowę o udzieleniu wsparciafiansnowego zobowiązani są do rozliczenia otrzymanego wsparcia. 

Rozliczenie musi wpłynąć do Fundacji najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych po zakończeniu rzeczowym inwestycji. Termin ten został określony w umowie o dofinansowanie w § 3 ust. 3 pkt 3).

Poniżej zamiesczamy informację dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji oraz inforamcje dotyczące kontroli.

Na prawidłowe rozliczenie dotacji składa się:

1.  pismo przewodnie  => POBIERZ

2. wypełniona i podpisane zestawienie poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem -  tabela rozliczeniowa zakupów dokonanych ze środków otrzymanego wsparcia finansowego oraz wkładu własnego ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych   => POBIERZ

3. załączniki:

A. potwierdzenia zapłaty dotyczące zakupionych towarów i usług (potwierdzenia przelewów);

B. w przypadku zakupu rzeczy używanych - Kopia deklaracji pochodzenia środka trwałego wraz z oświadczeniem sprzedającego, iż zakupiony sprzęt w ciągu ostatnich 7 lat nie został zakupiony ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej bądź krajowych środków publicznych w przypadku zakupu sprzętów używanych  => POBIERZ

D. w przypadku zakupu środka transportu - kopia dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej OC

E. w przypadku zakupu rzeczy używanych - Kopię złożonego do Urzędu Skarbowego formularza PCC-3 wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w przypadku zakupu sprzętu używanego przewyższającego kwotę 1 000 zł od osób fizycznych na podstawie umowy cywilno-prawnej należy przedstawić.

Rozliczenie musi wpłynąć do Fundacji najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych po zakończeniu rzeczowym inwestycji. Termin ten został określony w umowie o dofinansowanie w § 3 ust. 3 pkt 3).


KONTROLA

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Co należy przygotować na kontrolę?

1. DOKUMENTY:

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

 2. SPRZĘTY:

3. Zakres kontroli:

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wydatkował całej kwoty przyznanego wsparcia zgodnie z umową zobowiązany jest zwrócić pozostała kwotę na rachunek Fundacji § 2 ust. 2.
Jak opisać dokumnety księgowe tj. faktury, rachunki, umowy zakupionych towarów/usług w ramach umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

Wzór opisu dokumentu:

Numer umowy o dotację: …………………………………..

Pozycja w harmonogramie rzeczowo - finansowym: ……………………….

Nazwa pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym: ………………………….

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie  ………... zł.

z wkładu własnego w kwocie  ……….... zł.

 

Jak prawidłowo wypełnić TABELĘ czyli zestawienie poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem

W tabelę wpisujemy w kolejnych pozycjach zakupione sprzęty/towary/usługi z kolejnością zgodną z pozycjami z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Gdy sprzęt z jednej pozycji harmonogramu posiada różne ceny i różne parametry należy je wypisać w oddzielnych pozycjach.

1. data zakupu (data zapłaty) – jest to data zapłaty przelewem, kartą  

2. nazwa sprzedawcy (NIP i adres) – należy podać pełną nazwę sprzedawcy, jego nr NIP oraz adres firmy, w przypadku zakupu od osoby fizycznej należy podać imię i nazwisko sprzedającego nr PESEL lub NIP oraz adres

3. nazwa towaru i nr pozycji z harmonogramu rzeczowo finansowego (w tym m.in. nazwa/marka/model) lub usługa  – należy wpisać nazwę zakupu zgodą z nazewnictwem zawartym na fakturze, rachunku, umowie, podać jej nazwę/markę lub model oraz wpisać numer pozycji z harmonogramu rzeczowo finansowego do którego odnoś się zakup.

4.  Szczegółowa specyfikacja (parametry techniczne lub jakościowe) zakupionych towarów/usług – należy podać parametry techniczne zakupionych towarów (należy podać minimum te parametry, które zostały określone w biznes planie w części D.1 kolumna 4).

5. numer seryjny/fabryczny (dotyczy zakupionego sprzętu) – należy podać wszystkie numery, jakie występują na urządzeniach

6. cena jednostkowa (brutto) – cena za jedna sztukę

7. ilość - liczba zakupionych sztuk

8. kwota całkowita (brutto) – cena jednostkowa x ilośćProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X