Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT


•  Rekrutacja
•  Aktualności
•  Regulamin Projektu
•  Opis Projektu
•  Harmonogram Projektu
•  Szkolenia
•  Pytania i odpowiedzi
•  Dotacja
•  Wsparcie pomostowe
•  Ogłoszenia przetargowe
•  Biuro Projektu
•  Fundacja ATUT
•  Do pobrania

Regulamin Projektu

Dodano: 2016-05-10 / wyświetleń - 3273

Zamieściliśmy ZAAKCEPTOWANY Regulamin Projektu "Drogowskaz na biznes 5" wraz z załącznikami

Informujemy iż w poprzednim regulaminie wkradł się błąd, mianowicie nie zawrto w nim zmiany w §7 ust. 12. Poniżej zamieszszamy poprawiony. Przepraszamy za utrudnienia.

AKTUALNY regulamin z dnia 29.09.2016r. => POBIERZ

regulamin z dnia 29.09.2016r. => POBIERZ

Załącznik nr 1 do regulaminu - Katalog wykluczeń - pobierz

Załączniki nr 2-4 - dokumenty rekrutacyjne - pobierz

AKTUALNY zał. nr 7-11 z dnia 29.09.2016r. => POBIERZ

W REGULAMINIE zmianie uległy następujące zapisy:

- §7 ust. 9. pkt. b)

Było: …Przesyłki dostarczane pocztą lub kurierem będą wpisywane na koniec dnia roboczego.

Jest: …Przesyłki dostarczane pocztą lub kurierem będą wpisywane najpóźniej na koniec dnia roboczego.

- §7 ust. 11

Było: O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, w skład, której wchodzą psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy, kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń i specjalista ds. obsługi BP

Jest: O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”, w skład, której wchodzą psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy, kierownik projektu, i specjalista ds. obsługi BP

- §7 ust. 12

Było: Terminy spotkań z wymienionymi osobami zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu z 5 dniowym wyprzedzeniem oraz zostanie wysłana informacja drogą mailową do osób, które udostępniły adres mailowy,.

Jest: Terminy spotkań z wymienionymi osobami zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu z 2 dniowym wyprzedzeniem oraz zostanie wysłana informacja drogą mailową do osób, które udostępniły adres mailowy, oraz kontakt telefoniczny,.

- §7 ust. 28 – dodanie paragrafu

Dodanie treści: Kandydat, który złożył dokumenty rekrutacyjne, ale został odrzucony
z przyczyn formalnych lub nie uzyskał min. 60 pkt. z etapów II i III ma możliwość ponownego złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

- §8 ust. 2

Było: Grupy organizowane będą po zakwalifikowaniu się min. 14 os. do projektu. Grupy będą liczyć od 10 do maksymalnie 15 osób.

Jest: Grupy organizowane będą po zakwalifikowaniu się min. 14 os. do projektu. Grupy będą liczyć od 10 do maksymalnie 20 osób.

- §8 ust. 4

Było: …. Szkolenie  indywidualne jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Istnieje możliwość łączenia szkoleń indywidualnych w grupowe na wniosek Uczestnika Projektu (liczba godzin podlega kumulacji).

Jest: …. Szkolenie  indywidualne jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Istnieje możliwość łączenia szkoleń indywidualnych w grupowe na wniosek Uczestnika Projektu (liczba godzin podlega kumulacji). Również na wniosek UP istnieje możliwość odbycia szkolenia indywidualnego w formie elektronicznej poprzez e-mail, telefon, lub wideokonferencję.

- §9 ust. 6

Było: Informacja odnośnie terminów naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, Facebooku (Fanpage Fundacji „ATUT”), z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem oraz będzie dostępna w Biurze projektu i Powiatowych Punktach Rekrutacyjno - Konsultacyjnych.

Jest: Informacja odnośnie terminów naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, Facebooku (Fanpage Fundacji „ATUT”), z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz będzie dostępna w Biurze projektu.  

- §10 ust. 6

Było: Warunkiem podpisania Umowy na udzielenie wsparcia finansowego (zwanej dalej Umową) jest złożenie przez Uczestnika Projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania dokumentów wskazanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”.…

Jest: Warunkiem podpisania Umowy na udzielenie wsparcia finansowego (zwanej dalej Umową) jest złożenie przez Uczestnika Projektu w terminie wskazanym w otrzymanej pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania dokumentów wskazanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT….

- §11 ust. 6

Było: Komisja składa się z minimum 6 osób tj.: w tym 2 ekspertów (posiadający doświadczenie w ocenie biznesplanów oraz odpowiednie wykształcenie), 2 pracowników ATUT oraz 2 ekspertów zewnętrznych

Jest: Komisja składa się z minimum 4 osoby np: 2 ekspertów realizujących pracę w ramach wolontariatu (posiadający doświadczenie w ocenie biznesplanów oraz odpowiednie wykształcenie) i/lub, 2 pracowników ATUT i/lub 2 ekspertów zewnętrznych.

- §11 ust. 30

Było: ... Do pisma informującego o negatywnych wynikach oceny merytorycznej załącza się kopie Kart oceny merytorycznej ...

Jest: ... Informacje na temat oceny merytorycznej zostaną przekazane Uczestnikom
za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej poczty lub faxem. Do pisma informującego o negatywnych wynikach oceny merytorycznej załącza się kopie Kart oceny merytorycznej ….

W Załącznik 7. Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowych:

- §6 ust. 1

Było: Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w projekcie

Będzie: Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę tylko w sytuacjach losowych
np. choroba, pogrzeb, wypadek, itp. Za rozwiązanie umowy bez określonego wypowiedzenia Uczestnik Projektu obciążony zostaje kosztami za poniesioną usługę szkoleniową.

a)    Załącznik 12. Wzór wniosku o udzieleni wsparcia finansowego:

- pkt 10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zostaje on usunięty jako załącznik wymagany do wniosku o udzieleniu wsparcia finansowego, gdyż Uczestnicy którzy otrzymali wsparcie finansowe składają wypełniony formularz przed podpisaniem umowy jako Przedsiębiorcy.

Pozstałe dane w regulaminie pozostały bez zmian.


 

AKTUALNY regulamin z dnia 27.07.2016r. - POBIERZ - nieaktualny!!!

W regulaminie zmianie uległ zapis w §7 – Zasady rekrutacji ust. 5 tzn.:
BYŁO:
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru po osiągnięciu wymaganych limitów 2- krotności zgłoszeń w podziale na płeć według §7 ust. 4. W momencie osiągnięcia 2-krotności zgłoszeń Beneficjent zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.dnb5.atut.org.pl, w Biurze Projektu oraz Powiatowych Punktach Rekrutacyjno - Konsultacyjnych, jednak nabór wniosków w tej podkategorii trwa do godz. 15.00 dnia roboczego w którym osiągnięto limit 2 krotności. Oznacza to, że wszystkie wnioski przyjęte podlegają ocenie na etapie rekrutacji. Wnioski będą oceniane formalnie na bieżąco, a następnie pozytywnie ocenione wnioski zostaną przekazane do etapu II oceny (warunkiem jest uzbieranie się min. 28 wniosków – ok. 2-krotności jednej grupy szkoleniowej
JEST:
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru po osiągnięciu wymaganych limitów 2- krotności zgłoszeń w podziale na płeć według §7 ust. 4. W momencie osiągnięcia 2-krotności zgłoszeń Beneficjent zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.dnb5.atut.org.pl, w Biurze Projektu oraz Powiatowych Punktach Rekrutacyjno - Konsultacyjnych, jednak nabór wniosków w tej podkategorii trwa do godz. 15.00 dnia roboczego w którym osiągnięto limit 2 krotności. Oznacza to, że wszystkie wnioski przyjęte podlegają ocenie na etapie rekrutacji. Wnioski będą oceniane formalnie na bieżąco, a następnie pozytywnie ocenione wnioski zostaną przekazane do etapu II oceny.

Pozstałe dane w regulaminie pozostały bez zmian.

AKTUALNY regulamin z dnia 21.06.2016 - pobierz- nieaktualny!!!

Załącznik nr 1 do regulaminu - Katalog wykluczeń - pobierz

Załączniki nr 2-4 - dokumenty rekrutacyjne - pobierz

Załączniki nr 5-25 do regulaminu w całości - pobierz

 


Poniżej zamieszczamy niezatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wersję regulaminu wraz z załącznikami.

regulamin_wersja_niezatwierdzona_07.06.2016  - nieaktualny!!!Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X